Regulamin

OGÓLNE WARUNKI NAJMU
– SPOSÓB CZASOWEGO KORZYSTANIA Z APARTAMENTU
(w skrócie „OWN”)

J.M.J. Ciszewscy sp.j., ul. Przemysłowa 10, 66-400 Gorzów Wlkp., NIP 5992323682, KRS 0000122065 działając pod nazwą handlową Dla Ciebie Łukęcin, będący stroną umowy najmu Apartamentu na pobyt wypoczynkowy lub turystyczny z Klientem, zwany dalej WYNAJMUJĄCYM.
NAJEMCA – osoba fizyczna albo prawna, będąca stroną umowy o czasowe korzystanie z lokalu mieszkalnego (umowy najmu Apartamentu na pobyt wypoczynkowy lub turystyczny), będącego w dyspozycji J.M.J. Ciszewscy sp.j.
APARTAMENT – lokal mieszkalny, szczegółowo opisany w ofercie przedstawionej na stronie internetowej należącej do J.M.J. Ciszewscy sp.j pod adresem www.dlaciebielukecin.pl, który Najemca wynajmuje na pobyt czasowy wyłącznie w celach wypoczynkowych lub turystycznych.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
Niniejsze Ogólne Warunki Najmu ustalają między stronami umowy zasady i sposób korzystania czasowego z lokalu, zwane dalej Ogólnymi Warunkami Najmu w skrócie OWN, stanowią integralną część Umowy najmu Apartamentu na pobyt czasowy wyłącznie wypoczynkowy lub turystyczny zawartej pomiędzy Najemcą, a J.M.J. Ciszewscy sp.j. zwany dalej Wynajmującym, które są dostępne na stronie internetowej www.dlaciebielukecin.pl.
Wynajmujący oświadcza, że apartamenty będące w ofercie Wynajmującego są oferowane na w/w stronie internetowej na mocy umowy z właścicielem danego lokalu mieszkalnego, zwanego dalej Apartamentem i jest uprawniony w ramach sprawowanego zarządu najmem do świadczenia usług czasowego udostępniania Apartamentu Najemcom na krótkotrwałe pobyty wypoczynkowe lub turystyczne.
W ramach Umowy Wynajmujący zobowiązuje się przygotować Apartament dla Najemcy zgodnie z ofertą widoczną na stronie internetowej www.dlaciebielukecin.pl wybraną i zaakceptowaną przez Najemcę oraz udostępnić go do czasowego korzystania, a Najemca jest zobowiązany zapoznać się z treścią niniejszych OWN i zapłacić ustalone wynagrodzenie wraz z ewentualnymi dodatkowymi kosztami, o których mowa w potwierdzeniu rezerwacji.
Wynajmujący świadczy również usługi towarzyszące krótkotrwałemu najmowi Apartamentu takie jak: marketing i reklama oraz dozór i utrzymanie czystości w/w lokalach.
W przypadku powstania problemów technicznych wynikających z bieżącego użytkowania Najemca ma do dyspozycji służby zarządzające nieruchomością, której należy niezwłocznie zgłosić ewentualny problem techniczny (szczegóły znajdują się w przesyłanej korespondencji mailowej). W tym przypadku należy również niezwłocznie poinformować Wynajmującego.

ZASADY REZERWACJI. ZWIĄZANIE STRON UMOWĄ
§ 2
1. Przed dokonaniem / potwierdzeniem rezerwacji i zawarciem Umowy najmu, Najemca jest zobowiązany zapoznać się z treścią niniejszego OWN, który jest dostępny na stronie internetowej.
2. Najemca dokonując akceptacji potwierdzonej rezerwacji oświadcza jednocześnie, że zapoznał się z przedmiotowymi OWN, które stanowią integralną częścią Umowy najmu.
3. Rezerwacji można dokonywać przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego.
4. Aktualna oferta Apartamentów do krótkotrwałego, turystycznego najmu wraz z ich szczegółowym opisem znajduje się na stronie www.dlaciebielukecin.pl.
5. Rezerwacji Apartamentu Najemca może dokonywać w następujący sposób, tj.:
5.1. on-line, poprzez stronę internetową www.dlaciebielukecin.pl wykorzystując znajdujący się tam Kalendarz Rezerwacyjny
5.2. drogą mailową, wysyłając poprzez pocztę elektroniczną (adres e-mail: apartamenty@dlaciebielukecin.pl) zgłoszenie zawierające niezbędne informacje, tj.: imię i nazwisko Najemcy, numer kontaktowy, adres e-mail, data pobytu, ilość osób w tym dzieci oraz pozostałe informacje.
6. Najemca po dokonaniu rezerwacji Apartamentu on-line lub drogą mailową, w odpowiedzi na skrzynkę pocztową e-mail z której nadał wiadomość otrzyma potwierdzenie rezerwacji, w którym znajdą się następujące informacje:
• numer rezerwacji,
• miejsce pobytu (dokładny adres apartamentu),
• okres pobytu,
• cena rezerwacji i ewentualnych opłat dodatkowych,
• opłata rezerwacyjna,
• sposób płatności,
• oraz link do płatności.
Akceptacja potwierdzenia rezerwacji (zwana Umową) oznacza jednocześnie powstanie stosunku prawnego i związanie się Umową Najmu między Wynajmującym, a Najemcą na zasadach określonych w niniejszych OWN, a dochodzi do tego poprzez kliknięcie „linka akceptacyjnego” potwierdzającego rezerwację.
W przypadku, gdy w trakcie rezerwacji dojdzie do przerwania połączenia, błędu płatności lub innych zdarzeń, rezerwacja w ciągu godziny zostanie automatycznie anulowana, należy wówczas ponownie skorzystać z Formularza Rezerwacji.
7. W przypadku otrzymania potwierdzenia rezerwacji Najemca zobowiązany jest ją potwierdzić w ciągu 1h poprzez skuteczne dokonanie płatności wskazanej na otrzymanym potwierdzeniu, a w przypadku braku wpłaty na konto Wynajmującego, rezerwacja zostanie automatycznie anulowana.
8. Zdjęcia, wyposażenie i udogodnienia Apartamentów oraz podane na stronie internetowej ceny mają jedynie charakter informacyjny, poglądowy i reklamowy. Rzeczywisty stan Apartamentu oraz cena jego wynajmu podana zostaje każdorazowo w potwierdzeniu rezerwacji.

WYNAGRODZENIE I INNE OPŁATY
§ 3
1. Wysokość opłaty za wynajem Apartamentu na pobyt turystyczny jest każdorazowo podana przy potwierdzeniu rezerwacji otrzymywanym po złożeniu zapytania rezerwacyjnego (§ 2 ust. 4 i 5 OWN).
2. Opłata, o której mowa w §3 ust.1 OWN, wskazana w ofercie cenowej na stronie internetowej oraz przy potwierdzeniu rezerwacji zawiera 8% podatek od towarów i usług (podatek VAT).
3. Opłata za wynajem Apartamentu obejmuje:
3.1. Opłatę za pobyt w Apartamencie liczby osób zadeklarowanych przez Najemcę, zgodnie z cennikiem rezerwacji i rodzajem Apartamentu (inne konfiguracje wymagają każdorazowo akceptacji Wynajmującego).
3.2. Korzystanie z bezprzewodowej sieci Wi-Fi dostępnej w Apartamencie.
3.3. Miejsce parkingowe na terenie ośrodka.
3.4. Całodobową ochronę.
3.7. Korzystanie z basenu odkrytego z brodzikiem.
3.8. Korzystanie z wszelkich, dostępnych atrakcji, znajdujących się na terenie ośrodka Blue Mare.
4. Dodatkowe opłaty niewliczone w cenę za wynajem Apartamentu (§ 3ust. 1 i ust. 3 OWN) stanowią:
4.1. Obowiązkowa tzw. Opłata Klimatyczna według stawek ustalonych dla miasta Dziwnowa na kolejny rok kalendarzowy.
4.2. Pozostałe opłaty w ramach cennika dodatków dostępne na stronie www.dlaciebielukecin.pl
5. Do opłaty za wynajem doliczane mogą być dodatkowe opłaty i kaucje, wskazane przy potwierdzeniu rezerwacji i w OWN.
6. Po akceptacji rezerwacji (§ 2 OWN), Najemca zobowiązany jest dokonać wpłaty za pośrednictwem Systemu Płatności PayU podaną opłatę rezerwacyjną w wysokości 30% opłaty za wynajem Apartamentu lub całą kwotę najmu.
7. Pozostałą część opłaty za wynajem Apartamentu (70%) w postaci opłaty za pobyt w Apartamencie Najemca zobowiązany jest zapłacić w terminie do 14 dni przed planowanym przyjazdem do Apartamentu za pomocą Systemu Płatności PayU lub na wskazany w § 3 ust. 8 OWN lub na miejscu podczas meldowania kartą kredytowa lub gotówką.
8. Płatności można dokonywać:
- na rachunek bankowy Wynajmującego:
nr konta Volkswagen Bank 38 2130 0004 2001 0161 1102 0001
- elektronicznie lub kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu internetowego PayU (regulaminy i szczegóły metod płatności dostępne są pod adresem https://poland.payu.com/)

ZMIANA I ANULOWANIE REZERWACJI
§ 4
1. Zmiana terminu rezerwacji przez Najemcę jest możliwa wyłącznie wówczas, gdy Apartament jest dostępny w nowym zaproponowanym przez Najemcę terminie. W takim przypadku zmiana terminu rezerwacji nie podlega dodatkowej opłacie. W innym przypadku następuje odwołanie rezerwacji z winy Najemcy i zatrzymana zostaje opłata rezerwacyjna w wysokości 30% opłaty za pobyt wskazany w potwierdzeniu rezerwacji, z zastrzeżeniem postanowień § 6 OWN.
2. Zmiana terminu rezerwacji, o której mowa w § 4 niniejszych OWN może nastąpić najpóźniej na 14 dni przed planowanym przyjazdem pod warunkiem dostępności Apartamentów. Po tym terminie zmiana rezerwacji uznana zostaje za jej odwołanie z winy Najemcy i zastosowanie będzie miał § 6 OWN.

§ 5
Zmiana terminu rezerwacji przez Wynajmującego jest możliwa w przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej spełnienie świadczenia ze strony Wynajmującego. Przez siłę wyższą rozumie się: kataklizmy przyrody, zajęcie Apartamentu przez jakikolwiek organ władzy państwowej w jakimkolwiek celu, strajki, wojny i zamieszki oraz pozbawienie przez dostawcę Apartamentu prądu lub wody. W danych okolicznościach Wynajmujący ma obowiązek zaproponować Najemcy zmianę terminu rezerwacji lub odstąpić od umowy, zwracając tym samym Najemcy wpłaconą opłatę rezerwacyjną.
W wyjątkowych sytuacjach w szczególności niedostępności Apartamentu z uwagi na awarię, remont lub inne zdarzenie losowe Wynajmujący zastrzega sobie możliwość udostępnienia Apartamentu zamiennego o parametrach i powierzchni co najmniej podobnej do zarezerwowanego Apartamentu, w tej samej miejscowości.

§ 6
Wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi. W przypadku anulowania rezerwacji przez Najemcę skutkuje zatrzymaniem w całości przez Wynajmującego opłaty rezerwacyjnej tytułem odszkodowania za utracone korzyści z najmu Apartamentu. W wyjątkowych sytuacjach Wynajmujący może zaproponować voucher kwotowy na kwotę wpłaconego zadatku do wykorzystania na pobyt w Apartamentach Dla Ciebie Łukęcin do 12 miesięcy od daty wystawienia.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY
§ 7
Najemca ma prawo do odstąpienia od Umowy najmu bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia dokonania akceptacji potwierdzenia rezerwacji.
Jeżeli Najemca wykonuje prawo odstąpienia od umowy, to ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione wobec niego do chwili odstąpienia od umowy. Dotyczy to zarówno zapłaty za przygotowanie Apartamentu do jego użytkowania przez Najemcę, jak i zapłaty za pobyt w Apartamencie, który został już zrealizowany.
Odstąpienie od umowy należy dokonać poprzez kontakt mailowy wskazany w § 9 OWN.
Formularz odstąpienia od Umowy stanowi załącznik do niniejszych OWN.

SPOSÓB KORZYSTANIA Z LOKALU. OBOWIĄZKI NAJEMCY
§ 8
• Pierwsza doba i pobyt Najemcy rozpoczyna się o godz. 16.00 pierwszego dnia zarezerwowanego okresu pobytu i kończy o godz. 10.00 ostatniego dnia zarezerwowanego pobytu.
• Zakwaterowanie odbywa się w godzinach 16.00-22.00 w pierwszym dniu zarezerwowanego terminu od Wynajmującego, klucze do apartamentu znajdują się w sejfie, a jego lokalizacja wraz z kodem, podawane są w wiadomości email, przed przyjazdem.
• Jeśli przyjazd jest planowany w godzinach innych niż ustalone godziny zakwaterowania, Najemca ma obowiązek zawiadomić o tym fakcie na co najmniej 24 godziny przed dniem przyjazdu.
• Na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń odszkodowawczych Wynajmujący pobiera od Najemcy kaucję w wysokości 300 zł, w chwili odbioru kluczy do Apartamentu przez Najemcę. Kaucja jest nieoprocentowana i podlega zwrotowi po zakończeniu pobytu Najemcy, w momencie zdania kluczy do Apartamentu
• Zakończenie pobytu i zdanie Apartamentu, w tym zwrot kluczy następuje do godz. 10.00 w ostatnim dniu zarezerwowanego terminu. Natomiast do godz. 12.00 Najemca jest zobowiązany opuścić teren ośrodka, na którym korzystał z Apartamentu, w tym zajmowane miejsce parkingowe.
• Z chwilą zwrotu kluczy do Apartamentu następuje dla Najemcy faktyczne zakończenie pobytu. Przekroczenie ustalonych godzin zdania Apartamentu, o których mowa § 8 ust. 3 OWN skutkować będzie naliczeniem kolejnej opłaty za pobyt w Apartamencie według stawek zgodnie z potwierdzeniem rezerwacji.
• Za zgubienie kompletu kluczy do Apartamentu Najemca ponosi opłatę w wysokości 100 zł.
• Najemca zobowiązany jest do przestrzegania ciszy nocnej, zasad BHP oraz PPOŻ obiektu. W godzinach od 22:00 do 06:00 zabronione są wszelkie zachowania zakłócające wypoczynek mieszkańców.
• Najemca zobowiązuje się do eksploatacji Apartamentu zgodnie z jego przeznaczeniem, nieusuwania z Apartamentu jakichkolwiek elementów jego wyposażenia i dekoracji, jak również zobowiązuje się do niekopiowania oddanych mu na czas pobytu kluczy do Apartamentu.
• Palenie w apartamentach jest surowo zabronione.
• Najemca jest zobowiązany każdorazowo zabezpieczyć Apartament w przypadku jego opuszczenia, zamykając okna i drzwi wejściowe na klucz oraz mieć staranną pieczę nad kluczem. Najemca ponosi skutki prawne za niedopełnienie tego obowiązku co wiąże się z obowiązkiem naprawienia szkody (np. zalaniem lokalu) wyrządzonej Wynajmującemu na zasadach ogólnych przewidzianych przepisami Kodeksu Cywilnego.
• Najemca w pełni odpowiada za wszystkie osoby korzystające z Apartamentu podczas jego pobytu, a tym samym zobowiązany jest, aby liczba osób przebywających z nim w Apartamencie nie przekraczała tej, która została przez niego zadeklarowana przy rezerwacji.
• W przypadku przekroczenia zadeklarowanej przez Najemcę liczby gości korzystających z Apartamentu Najemca zostanie obciążony dodatkową opłatą w wysokości 100zł/osoba/doba.
• Najemca zobowiązuje się do nieprzetrzymywania zwierząt w Apartamencie bez uzyskania zgody Wynajmującego zawartej w potwierdzeniu rezerwacji
W przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym paragrafie Wynajmujący ma prawo potrącenia z zatrzymanej kaucji opłatę za pobyt osoby niezgłoszonej, koszty doprowadzenia Apartamentu do stanu pierwotnego bądź należytego, jak i innych odszkodowań.
W przypadku, gdy wysokość wyrządzonej szkody przez Najemcę przewyższa wartość wpłaconej kaucji albo wartość ustalonych kar umownych, to Najemca zobowiązany jest do naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych przewidzianych przepisami Kodeksu Cywilnego, w sytuacji jeżeli wyrządzona szkoda przewyższa wymiar kar umownych. W przypadku wyrządzenia szkody Najemca zobowiązuje się do wypełnienia i podpisania Formularza wyrządzenia szkody w obecności Wynajmującego, jego przedstawiciela lub wskazanego Opiekuna Apartamentu.
W przypadku wyjątkowo rażącego lub chuligańskiego naruszenia zasad określonych w niniejszym paragrafie, Wynajmujący ma prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym i usunięcie Najemcy wraz z osobami mu towarzyszącymi z Apartamentu, w razie konieczności w asyście policji. W danych okolicznościach opłata za pobyt w Apartamencie nie podlega zwrotowi w żadnej części.
Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy, w tym przedmioty wartościowe pozostawione przez Najemcę w Apartamencie na okres jego pobytu, jak i po zakończeniu pobytu. Rzeczy znalezione w Apartamencie po zakończeniu pobytu przez Najemcę zostaną mu zwrócone na jego koszty o ile zostanie potwierdzony tytuł prawny Najemcy do rzeczy znalezionych.

DANE KONTAKTOWE
§ 9
Wynajmujący J.M.J. Ciszewscy sp.j. korzysta z następujących danych kontaktowych:
a. nr. telefonu: +48 602 632 620,
b. adres strony internetowej: www.dlaciebielukecin.pl
c. adres poczty elektronicznej: apartamenty@dlaciebielukecin.pl

Właścicielem serwisu www.dlaciebielukecin.pl jest J.M.J. Ciszewscy sp.j. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, przy ulicy Przemysłowej 10. Właścicielowi przysługują również wszelkie prawa majątkowe, w tym prawa autorskie do niniejszego serwisu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 10
Najemcy przysługuje prawo do reklamacji usługi i dochodzenia roszczeń z tego tytułu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest jej zgłoszenie pisemnie na adres dostępny na stronie internetowej w zakładce „Kontakt”.
Reklamacje rozpatrzone zostaną w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. Informacja o skutku rozpatrzenia reklamacji zostanie przesłana Najemcy na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej bądź adres pocztowy. W przypadku uwzględnienia reklamacji Najemca otrzyma rekompensatę pieniężną w wysokości proporcjonalnej do poniesionej szkody.
Jeżeli Wynajmujący nie uzna reklamacji Najemcy, a ten jest Konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i nie zgadza się z jego decyzją, może zwrócić się do Powiatowego Rzecznika Konsumenta w Kamieniu Pomorskim bądź wystąpić na drogę sądową celem dochodzenia ewentualnych roszczeń.
W sprawach nieuregulowanych Umową i OWN stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
Wszelkie spory i roszczenia powstałe w wyniku zawarcia Umowy na podstawie OWN rozstrzygane będą przez Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim.